ارزش های ما

ارزش هایی که سرلوحه ی خویش قرارداده ایم ساده، اما پایدار میباشند و عبارتند از: صحت عمل، تولید با کیفیت، تعهد به نیازهای بازار , مشتری مداری، ایمنی, حفظ محیط زیست و در آخر احساس مسئولیت نسبت به جامعه.

هر یک از این موارد دارای توضیحات و معانی عمیقی نزد مجموعه ما میباشند که در زیر اشاره ای مختصر به آنان می آید:

صحت عمل

ما در چهارچوب ارزش ها و تعهدات خود مشغول به کار هستیم و خود را موظف به اخلاق مداری می دانیم. به همین خاطر است که توجهی خاص به ارزش صحت عمل داشته و آن را از ملزومات کسب موفقیت می دانیم. همانطور که اغلب کارشناسان نخبه کسب و کار اشاره کرده اند، ارزش هایی چون صلاحیت، اعتماد و صحت عمل  مواردی مهم و ارزنده به حساب می آیند و مشتریان برای این موارد ارزشی فراتر از حد تصور قائل هستند.

کیفیت

 تضمین کیفیت (اجتناب از تولید محصولات معیوب) و کنترل کیفیت (شناسایی محصولات معیوب) از موارد کلیدی در فرآیند تولید ما به حساب می آیند. ما بدین گفته ی پیتر دروکر واقفیم که: "کیفیت در یک محصول آن چیزی نیست که تولید کننده ارائه می دهد, کیفیت همان است که مشتری آن را به درستی شناخته و به ازایش پول می پردازد."

تعهد به نیازهای بازار و مشتری مداری

رویه ی تجاری ما بر مبنای ارزش های بلند مدت و رقابتی پایه گذاری شده اند. ما در کنار مشتریانمان هستیم و سعی می کنیم تا با استفاده از انعطاف سازمانی خود آنها را بیش از پیش در نیل به اهدافشان یاری رسانیم. بدین ترتیب آنان قادر خواهند بود از هزینه های خود کاسته و بر بهره وری خود بیافزایند.

ایمنی و حفاظت از محیط زیست

ما با درک توجهات عمومی نسبت به ایمنی و حفاظت از محیط زیست اهمیت این موضوع را دریافته ایم. به همین خاطر، در چهار چوب موضوعات مربوط به حفاظت از محیط زیست گام بر می داریم. از طرف دیگر، هیچ گاه توجهات اقتصادی نزد ما بر موارد مربوط به محیط زیست، سلامتی و ایمنی برتری ندارند.

تعهد شرکت شیشه لیا در حفاظت و حراست از محیط زیست با نگاهی به پروژه هایی که در زمان احداث بنای کارخانه انجام گرفته است به وضوح قابل درک است. مکانی که برای احداث کارخانه انتخاب شد کیلومترها از مناطق مسکونی دور بوده و در روند ساخت آن سعی شده تا بالاترین استانداردهای زیست - محیطی رعایت شوند.

در حال حاضر، سیستم فاضلاب کارخانه به گونه ای باز- طراحی و ساخته شده است که بتواند آبی مناسب جهت استفاده زراعی در زمینهای اطراف کارخانه فراهم سازد. همچنین شایان ذکر است که بیش از ده هکتار از اراضی اطراف کارخانه که تحت مالکیت شرکت شیشه لیا میباشد به مصارف کشاورزی می رسد و بیش از 2000 اصله درخت در آن کاشته شده است.

احساس مسئولیت در قبال جامعه

توسعه صنعتی به عنوان یک روش از روشهای گوناگون توسعه اقتصادی، با توجه به حجم اشتغالزائی، ایجاد ارزش افزوده و توزیع ثروت در زنجیره ی اقتصادی و جامعه همواره از برترین روشهای توسعه اقتصادی بوده و میباشد. ما به عنوان فعالین صنعتی، همواره خود را موظف میدانیم در بهبود شرایط جامعه ی خود مشارکت فعال داشته باشیم و با این تفکر سعی در مشارکت در فعالیتهای عام المنفعه گوناگون مینمائیم. ما از شما که با همکاری خود با شرکت شیشه لیا ما را در نیل به این اهداف یاری میکنید سپاسگذاری مینمائیم.