سازمان

organ

شیشه لیا تحت نظر گروهی از مدیران با تجربه و متعهد، مدیریت می شود. هریک از مدیران ما در چهارچوب شاخصها و ارزش های سازمانی سعی می نماید با تجمیع تجارب و مهارتهای خود سازمان را در نیل به اهداف کیفی خود یاری نماید.

فعالیتهای تجاری و مالی شرکت شیشه لیا متمرکز در دفتر مرکزی این شرکت در شهر تهران میباشد.

فرآیند ذوب و تولید شیشه های تخت فرآوری نشده در استان قزوین انجام میگردد و این محصولات جهت فرآوری به کارخانه دیگر ما و یا سایر کارخانجات فرآوری کننده محصولات شیشه های تخت ارسال میگردد .