چشم انداز

چشم انداز شرکت شیشه لیا همانا دستیابی به مقام برترین تولید کننده شیشه های تخت در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی است.