انتخاب و تقدیر از نفرات برتر شرکت در سال 93

انتخاب و تقدیر از نفرات برتر شرکت در سال 93

جهت ارج نهادن به عملکرد مثبت کارکنان و ایجاد انگیزه مضاعف , شرکت با برگزاری جلسات متعدد اقدام به انتخاب نفرات برتر واحدهای مختلف شرکت در سال 93 نمود که از این عزیزان با اعطاء جوایزی در مراسم روز کارگر در اردیبهشت 94 تقدیر و قدردانی بعمل آمد.این مراسم در تاریخ 94/02/11 برگزار گردید.

پنجشنبه 7 آبان 1394
شرکت شیشه لیا