بازدید دانشجویان رشته های فنی دانشگاه دولتی فنی و مهندسی بوئین زهرا از فرآیند شرکت

بازدید دانشجویان رشته های فنی دانشگاه دولتی فنی و مهندسی بوئین زهرا از فرآیند شرکت

در راستای تعامل و همکاری و ارتباط موثر با محیطها و سازمانهای علمی , بازدید دانشجویان فنی دانشگاه دولتی بوئین زهرا با حضور 35 نفر با هدف آشنایی با ساختار و فرآیند تولید و تجهیزات فنی و مهندسی شرکت انجام گردید. این بازدیدها از تاریخ 94/03/17 الی 94/03/26 در محل کارخانه شرکت شیشه لیا انجام شده است.

پنجشنبه 7 آبان 1394
شرکت شیشه لیا