گرامیداشت روز زن و تقدیر از همکاران خانم شرکت

گرامیداشت روز زن و تقدیر از همکاران خانم شرکت

با حضور مدیریت محترم عامل و کلیه مدیران ارشد شرکت و کلیه همکاران خانم شرکت(کارخانه و دفتر مرکزی و  پارس شیشه) برگزار گردید که در یک فضای صمیمی و دوستانه , همکاران خانم به بیان خاطرات شیرین طی حضور خود در شرکت پرداخته , سپس با حضور دسته جمعی و بازدید از اماکن و بناهای تاریخی و دیدنی قزوین ,  یک روز به یاد ماندنی را شرکت برای کلیه همکاران خانم فراهم نمود.این مراسم در تاریخ 94/01/21 برگزار گردید.

پنجشنبه 7 آبان 1394
شرکت شیشه لیا